Svjetla na brodicama Objavljeno: 23. 07. 2016 - 4:36

Nocu, na svim plovilima
Desno bocno svjetlo je zeleno,
Lijevo bocno svjetlo crveno,
Krmeno bijelo.


Svi koji plove na motor imaju upaljeno bijelo svjetlo na katarki.
Brodovi duzi od 50m imaju dva bijela svjetla na dvije razlicite katarke.
Ribarski brodovi iznad bijelog svjetla na jarbolu imaju upaljeno zeleno ili crveno svjetlo. Lucki pilot ispod bijelog svjetla na jarbolu ima i crveno svjetlo.
Na sidru je obavezno upaliti bijelo svjetlo na jarbolu.

Pri ulasku u luku lijevo lucko svjetlo je uvijek crveno a desno zeleno IZRAZI

Jarbolno svjetlo « oznacava snažno bijelo svjetlo, koje neprekidno svijetli po cijeloj površini luka obzora od 225 stupnjeva i postavljeno je tako da baca svjetlost od pramcanice do 22 stupnja i 30 minuta preko poprecne ravni prema krmi na oba boka broda,
Bocna svjetla« oznacava jasno zeleno svjetlo na desnoj strani i jasno crveno svjetlo na lijevoj strani plovila. Svako od ovih svjetala neprekidno svjetli po cijeloj površini luka obzora od 112 stupnjeva 30 minuta i postavljeno je na nacin da svako svjetlo na svojoj strani baca tu svjetlost od pramcanice do 22 stupnja 30 minuta preko poprecne ravni prema krmi ,
3. Krmeno svjetlo« oznacava obicno svjetlo ili jasno bijelo ili žuto svjetlo, koje neprekidno svijetli po cijeloj površini luka obzora od 135 stupnjeva i postavljeno na nacin da baca tu svjetlost po 67 stupnjeva 30 minuta na svaku stranu plovila racunajuci od uzdužnice s krmene strane,
Svjetlo vidljivo sa svih strana« oznacava svjetlo koje neprekidno svijetli po cijeloj površini luka obzora od 360 stupnjeva,
»Visina« oznacava visinu iznad oznaka uronjenja ili za plovila bez oznaka uronjenja iznad vodene crte koja je jednaka najvecem uronjenju

Jarbolno svjetlo, postavljeno na pramcanom dijelu u uzdužnoj osi plovila, na visini od najmanje 6 m, a za plovila kraca od 40 m može i na 4 m,
Bocna svjetla, smještena na istoj visini i u istoj ravnini koja je okomita na uzdužnu os plovila. Ona moraju biti postavljena najmanje 1 m niže od jarbolnog svjetla, i ne ispred njega , a po mogucnosti na vanjskoj strani najšireg dijela broda.Isto tako moraju biti zaklonjena prema unutarnjoj strani plovila na nacin da se zeleno svjetlo ne može vidjeti s lijeve strane, niti crveno s desne strane,
Krmeno svjetlo smješteno na zadnjem dijelu plovila i postavljeno u uzdužnoj osi plovila, na visini koja je dovoljna da se ono jasno vidi s plovila koje vrši pretjecanje odnosno koje se nalazi iza predmetnog plovila.
Pojedinacna motorna plovila mogu, pored svjetala navedenih u stavku (1) ovog clanka, imati još jedno jarbolno svjetlo na krmenom dijelu, na uzdužnoj osi plovila barem 3 m više od prednjeg jarbolnog svjetla smješteno na nacin da horizontalna udaljenost izmedu navedena dva svjetla bude najmanje tri njihove vertikalne udaljenosti.
Pojedinacno motorno plovilo ispred kojeg se privremeno nalazi motorno plovilo koje služi kao ispomoc mora zadržati svjetla navedena u stavku (1) i (2) ovog clanka,
Za vrijeme prolaza kroz otvor nepokretnog mosta, zatvorenoga pokretnog mosta ili brane ili za vrijeme prolaza kroz brodske prevodnice, plovila mogu imati jarbolna svjetla predvidena u stavku (1) i (2) ovog clanka postavljena na manju visinu, tako da se takav prolaz može izvršiti bez poteškoca,
Odredbe ovog clanka ne primjenjuju se na camce i skele 1. Kada dva plovila plove pravcima koji se presijecaju na nacin da postoji opasnost od sudara, plovilo koje vidi drugo plovilo na svojoj desnoj strani mora mu osloboditi put i, ako okolnosti to dozvoljavaju, izbjeci pravac kretanja koji prolazi i presjeca pravac kretanja drugog plovila ispred pramca tog plovila.Ova se odredba ne primjenjuje na camce u odnosu prema drugim plovilima.

Odredbe stavka (1) ovog clanka ne primjenjuju se kada je bilo koji od clanaka 107., 108. i 110. ovog Pravilnika primjenljiv.

(3) Bez obzira na odredbe stavka (1) ovog clanka, u slucaju camaca razlicitih kategorija, kada se pravci kretanja dva camca presjecaju na takav nacin da postoji opasnost od sudara, tada motorni camac mora osloboditi put svim drugim camcima i camac koji nema motor i koji ne plovi pomocu jedara, mora osloboditi put camcima koji plove pomocu jedara. Camci koji plove desnom stranom plovnog puta moraju zadržati svoj pravac.
(4) Bez obzira na odredbe stavka (1) ovog clanka, kad u slucaju plovila na jedra dva plovila plove pravcima koji se presjecaju na takav nacin da postoji opasnost od sudara, jedno od dva plovila mora osloboditi put drugom plovilu i to kako slijedi:
1. kada plovila jedre dobivajuci vjetar s razlicitih strana, tada plovilo koje jedri dobivajuci vjetar s lijeve strane mora osloboditi put drugom plovilu,
2. kada dva plovila dobivaju vjetar s istih strana, ono koje se nalazi u privjetrini, mora osloboditi put plovilu koje plovi u zavjetrini,
3. kada plovilo koje dobiva vjetar s lijeve strane vidi drugo plovilo u privjetrini i ne može sa sigurnošcu odrediti da li to drugo plovilo dobiva vjetar s lijeve ili s desne strane, prvo plovilo mora osloboditi put drugom plovilu,
4. plovilo koje plovi po desnoj strani plovnog puta, mora zadržati pravac kretanja.
OVAJ STAVAK SE NEPRIMJENJUJE NA CAMCE UODNOSU NA DRUGA PLOVILA.
1) Prilikom susretanja dva motorna camca, kada može postojati opasnost od sudara, svaki od camaca mora se pomaknuti na svoju desnu stranu da bi prošao uz lijevi bok drugoga.
(2) Bez obzira na odredbe stavka (1) ovog clanka, u slucaju susretanja camaca koji spadaju u razlicite kategorije primjenjuju se stavak (3) clanka 96. ovog Pravilnika.
(3) Bez obzira na odredbe stavka (1) ovog clanka , u slucaju susretanja camaca na jedra, primjenjuju se odredbe stavka (4) clanka 96. ovog Pravilnika.
1) Kao odstupanje od odredaba clanka 97. ovog Pravilnika, putnicka plovila koja plove na redovnim linijama i kod kojih odobreni najveci broj putnika je najmanje 24, kada ploveci nizvodno žele stati na pristan koji se nalazi na strani puta kojim plove uzvodna plovila i tegljeni sastavi koji plove nizvodno i koji se žele zadržati blizu odredene obale radi okreta za uzvodno, imaju pravo zatražiti od plovila koja plove uzvodno da promijene pravac koji su im oslobodila ta plovila u skladu sa clankom 97. ovog Pravilnika ukoliko im taj pravac ne odgovara. To se može zahtijevati samo pod uvjetom kada se bez opasnosti može udovoljiti tom zahtijevu.
(2) U slucajevima iz stavka (1) ovog clanka, plovila koja plove nizvodno moraju pravovremeno davati jedan kratak zvuk ukoliko žele proci s lijeva i dva kratka zvuka ukoliko žele proci s desna plovila koja plove uzvodno, a kao dodatak, vizualne znakove iz stavka (3) clanka 97. ovog Pravilnika.
(3) Uzvodna plovila u slucajevima iz stavka (1) ovog clanka moraju prihvatiti zahtjev nizvodnih plovila i potvrditi to na slijedeci nacin:
1. kad se mimoilaženje treba izvršiti s lijeve strane, plovila moraju odaslati jedan kratak zvuk, a pored toga ukloniti vizualne signale iz stavka (3) clanka 97. ovog Pravilnika.
2. kad se mimoilaženje treba izvršiti s desne strane, plovila trebaju odaslati dva kratka zvuka i kao dodatak pokazivati vizualne signale iz stavka (3) clanka 97. ovog Pravilnika.
(4) Kad postoji bojazan da plovila koja plove uzvodno, nisu shvatila namjere plovila koja plove nizvodno, tada plovila koja plove nizvodno moraju ponavljati zvucne znakove predvidene u stavku (3) ovog clanka.
(5) Kad uzvodna plovila ustanove da put koji zahtijevaju plovila koja plove nizvodno nije pogodan, i da zbog toga postoji opasnost od sudara, ona moraju odaslati jedan niz vrlo kratkih zvukova. Kormilari tada moraju poduzeti sve mjere koje zahtijevaju okolnosti kako bi se izbjegla opasnost od sudara.
(6) Stavci od (1) do (5) ovog clanka, ne primjenjuju se na camce u odnosu prema drugim plovilima, niti u slucaju kada camci susrecu druge camce.
Clanak 100.

1) Prestizanje je dopušteno samo ako se plovilo koje vrši prestizanje uvjerilo da se ovaj manevar može izvršiti bez opasnosti.
(2) Sustignuto plovilo mora olakšati prestizanje koliko je to potrebno i moguce. Ono mora smanjiti svoju brzinu, ako je to potrebno, kako bi se prestizanje izvršilo bez opasnosti i dovoljno brzo da se ne ometa kretanje drugih plovila. Ova se odredba ne primjenjuje u slucaju kada camac prestiže plovilo neke druge kategorije.
1) Uplovljavanje u prevodnicu regulirano je danju i nocu vizualnim znakovima postavljenima na jednoj ili na obje strane prevodnice. Ovi znakovi imaju sljedeca znacenja:
1. dva crvena svjetla postavljena jedno iznad drugoga znace zabranjen ulazak, prevodnica izvan upotrebe
2. jedno crveno svjetlo ili dva crvena svjetla jedno pored drugoga znace zabranjen ulazak, prevodnica zatvorena
3. gašenje jednog od dva crvena svjetla, postavljena jedno do drugoga ili jedno crveno svjetlo i jedno zeleno svjetlo postavljena jedno do drugoga ili jedno crveno svjetlo iznad zelenog svjetla znace zabranjen ulazak, prevodnica spremna za otvaranje
4. jedno zeleno svjetlo ili dva zelena svjetla postavljena jedno do drugoga znace dozvoljen ulazak.
(2) Izlazak iz prevodnice reguliran je danju i nocu s jednim ili dva crvena svjetla koja znace zabranjeno isplovljavanje ili s jednim ili dva zelena svjetla koja znace dozvoljeno isplovljavanje.
(3) Crveno svjetlo ili crvena svjetla navedena u stavku (1) i (2) ovog clanka mogu se zamjeniti tablom sa znakom A.1 iz Priloga 1 ovom Pravilniku.Zeleno svjetlo ili zelena svjetla navedena u istim stavcima mogu se zamjeniti tablom sa znakom E.1 iz Priloga 1 ovom Pravilniku.
(4) Kada nema niti svjetla niti znakova, zabranjeno je uplovljavati u prevodnicu i isplovljavati iz nje, osim po posebnoj naredbi djelatnika prevodnice.

  Nautički savjeti - Sve